İş Hukuku Danışmanlığı

Yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatının, çalışanları korumaya odaklı olması ve işverene yüklediği usulüne uygun yazılı ispat mecburiyeti, çalışanlar tarafından açılan davalarda birçok işvereni yüklü tazminatlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

İş mahkemelerinde yürütülmekte olan davalarda ispat yükümlülüğünün işverene ait olması ve işletmelerin genelinde gerekli hukuki altyapının olmaması nedeniyle, yüksek oranda davalar işveren aleyhine sonuçlanmaktadır. Firma tarafından hukuki delil altyapısı sağlanmayan davalarda, işveren vekili firma avukatları da çoğu zaman işverenin haklılığını savunmada çaresiz kalmaktadırlar. İşverenler, haklı oldukları iş hukuku davalarını ancak hukuka uygun usullerle tanzim edilmiş evrakları içeren bir altyapı çalışması ile kazanabilir.

İş Kanununu Uygulamaları ve İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği Fesih bildirim, ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi, Haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi İşverenlerin, iş güvencesi, çalışanın sadakat borcu, işverenin çalışanı gözetme borcu gibi karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik ve hukuki yönden incelenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Müfettişlerinin teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek İdari para cezası alınması halinde itiraz sürecinde teknik ve hukuki destek Yasal yazışma şablonlarının oluşturulması Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi Organizasyon şeması ve görev tanımlarının dokümante edilmesi İş Hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız tarafından telefon, faks, mail vb. yolu ile sürekli destek

İş Hukuku İnceleme, Raporlama ve Yasal Uygunluk Denetimi İşlemleri;
 • İşletmenin mevcut dokümantasyonunun 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca incelenmesi, sonuçların ve önerilerin rapor halinde yönetime sunulması 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkartılmış mevzuatın uygulanmasına yönelik “İş Hukuk Denetim Hizmetleri” verilmesi
 • Personel özlük dosyalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve raporlanması
İş Hukuku Mevzuatı Kapsamında Oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi;
 • İş davası süreçlerini önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışma
 • Çalışan ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıklar
 • İşe iade, çalışanın alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücu davaları vb. süreçlerde hukuki ve teknik destek,
 • Tazminat hesaplamaları,
 • Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve iş hukuku müşavirlik hizmetleri
İş Sözleşmesi Hazırlama ve Feshi İşlemleri Hakkında Hizmet Akdi Danışmanlığı;
 • Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak işlemler
 • Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İşletmelerin yapısına ve ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.